Úvod

Zpracovat ucelený průřez problematikou územního rozvoje v rámci jednoho skripta není jednoduchá záležitost. Prezentovaná problematika je výrazně interdisciplinární. A i v rámci každého pilíře (sociálního, ekonomického a environmentálního) se dotýká odlišných odborností a pracuje s celou řadou nástrojů (legislativních, statistických, organizačních aj.). Skriptum modelově přináší dílčí analýzy v rámci Moravskoslezského kraje a demonstruje na jeho území jednotlivé problematiky. Především však podává studentům průřezový přehled a do určité míry i syntézu jednotlivých problematik a jejich propojení do zastřešujícího tématu rozvoje regionů. Pro praktické ukázky je využito rovněž příkladů z Jihomoravského a Zlínského kraje.

Učební text nastiňuje jak problematiku venkova a vesnice, tak i městských sídel, včetně jejich návaznosti na krajinu.

Z výše uvedeného je zřejmé, že není v silách jednoho učebního textu přinést obsahově zcela vyvážené kapitoly, řešící jednotlivá témata. Každá problematika má navíc svůj vlastní význam (váhu) a proto je jim věnována odlišná pozornost.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje má k dispozici řadu analytických, strategických a koncepčních dokumentů se vztahem k rozvoji regionu (např. Studie sídelní struktury, Strategie rozvoje, Zásady územního rozvoje, Typy venkovského osídlení na území Moravskoslezského kraje, Program rozvoje MSK aj.). Je proto přirozené, že jsou tyto dokumenty, spolu s údaji Českého statistického úřadu podkladem pro charakterizování podmínek (ekonomických, demografických, sociologických a dalších) pro území Moravskoslezského kraje.

Skriptum je současně vzdělávací pomůckou, která však předpokládá další rozšíření poskytovaných informací v rámci přednášek a tvoří pouze kostru daného předmětu. Nedílnou součástí výuky je rovněž samostudium dílčích podkladových materiálů a literárních zdrojů, uvedených v přehledu literatury.

Nelze jej tedy brát jako jediný pramen ke studiu, ale jako pomůcku podávající přehled o struktuře dané problematiky a vedoucí studenta k jednotlivým popisovaným tématům.

POUŽITÁ LITERATURA A DOPORUČENÉ ZDROJE

BAŠE, M. 2004. Proces suburbanizace. ERA 21, 6/2004, s. 73‐76, ISSN 1801‐089X

BAŠE, M. 2006. Sídla a stavby na venkově. Praha: ČVUT. ISBN 80‐01‐03390‐2

BLAŽEK, P., KUBÁLEK, M. (eds.). 2008. Kolektivizace venkova v Československu 1948‐1949 a středoevropské souvislosti. Praha: ČZU – Dokořán

DOSTÁL, J. 2008. Využití GIS pro analýzu a plánování krajinného prostoru. MENDELU v Brně

FIALOVÁ, E. A KOL. 2011. Principy a pravidla územního plánování, UUR. 2001, 2011

GAREP. 2006. Metodická podpora regionálního rozvoje. [online] [cit. 20. 4. 2014]. Dostupné na www: http://www.regionalnirozvoj.cz/index.php/akteri-venkov.html 

GOTTDIENER, M., HUTCHISON, R. 2006. „Suburbanization and the creation of the multicentred region“ In: The new urban sociology. 3rd ed. Boulder, Colo.: Westview Press, str. 105-127.

HRNČIAROVÁ, T., MACKOVČIN, P., ZVARA, I. a kol. 2009. Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu. Průhonice

HNILIČKA, P. 2005. Sídelní kaše. Otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů. Brno: ERA. ISBN 80‐7366‐028‐8

HRUŠKA-TVRDÝ, L. a kol. 2012. Studie sídelní struktury Moravskoslezského kraje. Moravská Ostrava:  PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

HRŮZA, J. 2011. Stavitelé měst. Praha: Agora. ISBN 978‐80‐86820‐08‐8

HÜBELOVÁ, D. 2013. Demografie a rozvoj. [online] Brno: Fakulta regionálního rozvoje. Mendelova univerzita v Brně. [cit. 5. 4. 2014]. Dostupné na www: https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/index.pl?opora=5188;lang=cz

HYVNAR, V. a kol. 2007, 2013. Limity využití území. Praktická příručka. [online] Brno: Ústav územního rozvoje. [cit. 5. 4. 2014]. Dostupné na www: http://www.uur.cz/default.asp?ID=2591

JANATKA, M. 2010. Pravomoc a odpovědnost subjektů suburbanizace. Praha: ČVUT. ISBN 978‐80‐ 01‐04705‐7

JANATKA, M. 2012: Procesy územního plánování. Aspekty urbanistické ekonomie. [online] ČVUT Praha. Praha. [cit. 5. 4. 2014]. Dostupné na www: http://urbanismus.fsv.cvut.cz/HTM/predmety.htm

JECH, K. 2008. Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. Praha: Vyšehrad

KATZ, P. 1994. The New Urbanism. Toward an Architecture of Community. McGraw‐Hill, Inc. ISBN 0‐07‐033889‐2

KOLEKTIV. 2007. Krajinná ekologie – učebnice. ÚAKE AF MENDELU v Brně. [online] [cit.17. 4. 2014]. Dostupné na www: http://www.uake.cz/frvs1269/index.html

 KOLEKTIV. 2009a. Program rozvoje  Moravskoslezského kraje na období 2010-2012. Ostrava: Agentura pro regionální rozvoj

KOLEKTIV. 2009b. Územní plán Újezd u Tišnova. Žďár nad Sázavou: Studio P

KOLEKTIV. 2012a. Strategie rozvoje  Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020. Aktualizace 2012. Ostrava: Agentura pro regionální rozvoj

KOLEKTIV. 2012b. Tišnov – územní plán - návrh. Brno: Urbanistické studio Brno.

KRAJÍČEK, L., A KOL. 2010. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Praha: Atelier T-plan

KRIER, L. 2001. Architektura – volba nebo osud. Praha: Academia. ISBN 80‐200‐0012‐7

KUCHYŇKOVÁ, H. 2008. Vyhodnocení prostorových vztahů a vizuálních charakteristik krajiny pomocí vybraných indikátorů životního prostředí v GIS. Brno: ZF MENDELU v Brně

KUPKA, V. a kol. 2012. Regionální a municipální ekonomika. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje Praha.

KUPKA, J. 2013a. Nová obytná výstavba na venkově. Praha: Katedra urbanismu a územního plánování, Fakulta stavební ČVUT v Praze.

KUPKA, J. 2013b. Suburbanizace na venkově. Praha: Katedra urbanismu a územního plánování, Fakulta stavební ČVUT v Praze.

LAMPARTOVÁ, I. 2014. Vliv revitalizací vodních toků na rekreační hodnotu krajiny. Teze disertační práce. Manuscript. Brno: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů FRRMS. Mendelova univerzita v Brně

LIPSKÝ, Z. 1999. Krajinná ekologie pro studenty geografických oborů. Praha: Karolinum, 129 s. ISBN 80-7184-545-0.

LÖW, J., MÍCHAL, I. 2003. Krajinný ráz. Kostelec v. Č.l.: Lesnická práce

MACHÁČEK, J., TOTH, P., WOKOUN, R. 2011. Regionální a municipální ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze.

MĚKOTOVÁ, J. 2007. Principy v obecné a aplikované krajinné ekologii. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978‐80‐244‐1839‐1

MIKLÓS, L., IZAKOVIČOVÁ, Z. 1997. Krajina ako geosystém. Bratislava: VEDA. 153 s. ISBN 80-224-0519-1.

MULÍČEK, O. 2002. „Suburbanizace v Brně a jeho okolí.“ In: Sýkora, L. (ed.) Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Ústav pro ekopolitiku, Praha. str. 171-181

NAVRÁTILOVÁ, A., ROZMANOVOVÁ, N., a kol. 2014. Principy a pravidla územního plánování. [online] Ústav územního rozvoje. [cit. 5. 4. 2014]. Dostupné na www: http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571

NEMĚC, J.,  POJER, F. (eds.). 2007. Krajina v České republice. Praha: Consult

NEUBERGOVÁ, K., HYKŠ, O. 2012. Od chatových osad k satelitním městům. In: Člověk, stavba a územní plánování 6. Praha: ČVUT, ISBN 978‐80‐01‐05025‐5, s. 108‐112.

NEVĚDĚL, L., HÜBELOVÁ, D. 2013. Sídelní struktury. [online] Brno: Fakulta regionálního rozvoje. Mendelova univerzita v Brně. [cit. 10. 4. 2014]. Dostupné na www: https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/index.pl?opora=5544;lang=cz

OUŘEDNÍČEK, M. 2003. Suburbanizace Prahy. In: Sociologický časopis. Vol. 39, No. 2. Praha: Sociologický ústav AV CŘ., s. 240-245.

OUŘEDNÍČEK M., A KOL. 2008. Suburbanizace.cz. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

PERLÍN, R. 2001. Venkov, typologie venkovského prostoru. In: Česká etnoekologie, Praha: Cargo. s. 87‐106.

SAKTOROVÁ, D. 2009. Typy venkovského osídlení na území Moravskoslezského kraje. Ostrava: Moravskoslezský kraj.

SCHNEIDER, J., LACINA, D. a kol. 2010. Podklady pro plány péče v EVL Zlínského kraje. Panonská biogeografická oblast. EVL Nedakonický les. Brno

SCHNEIDER, J., LAMPARTOVÁ, I. 2013. Krajinné a územní plánování v regionálním rozvoji. Doprovodné texty k přednáškám. Brno: FRRMS MENDELU v Brně

SKLENIČKA, P. 2011. Pronajatá krajina. Praha: Centrum pro krajinu

SÝKORA, J. 2006. Územní plánování vesnic a krajiny. Urbanismus 2. Praha: ČVUT

SÝKORA, L., POSOVÁ, D. 2011. Forms of urbanization: critical evaluation of the model of stages of urban development and alternative method of classificationofforms of urbanization. Geografie,116, No.1,pp.1–22.

ŠILHÁNKOVÁ, V. a kol. 2012. Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Hradec Králové: Civitas per Populi

TITZENTHALEROVÁ, O. 2012. Analýza přírodních podmínek a vhodnosti výstavby ve vybraných lokalitách na Praze‐Západ. In: Člověk, stavba a územní plánování 6. Praha: ČVUT, ISBN 978‐80‐01‐05025‐ 5, s. 183‐189.

URBANISKTICKÉ STŘEDISKO BRNO. 2009. Územní plán sídelního útvaru Třebíč. Brno: Urbanistické středisko Brno

VÁCHAL, J., NĚMEC, J., HLADÍK, J. (eds.). 2011. Pozemkové úpravy v České republice. Praha: Consult.

VEJTASOVÁ, K. 2012. Identita krajiny a rozvoj venkova. Modelové území Slezská Harta a Mezina. Brno: Mendelu v Brně

VOREL, I. 2012: Prostředí sídla a podmínky rozvoje území. ČVUT Praha. [online] [cit.17. 4. 2014]. Dostupné na www: http://urbanismus.fsv.cvut.cz/HTM/predmety.htm

Last modified: Monday, 8 June 2015, 2:49 PM